Chính phủ Tổng thống Biden đã thu hồi 8 giấy phép liên quan đến Huawei trong năm 2024

Năm 2019, Huawei và 68 chi nhánh của công ty này đã được thêm vào danh sách tổ chức của Bộ Thương mại.