Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022

Tướng Pat Ryder cho biết: ‘Trong cuộc thảo luận, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục mở các đường dây liên lạc giữa quân đội với quân đội…’