Bộ trưởng Quốc phòng Úc kêu gọi Pháp ‘hướng về phía trước’ và tập trung vào Trung Quốc