Bộ trưởng Y tế Anh Quốc bình luận về lệnh bắt buộc chích ngừa