Bộ Tư pháp cung cấp thông tin mới nhất về cuộc điều tra của Biện lý Đặc biệt John Durham