Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 là hợp pháp