Bộ Tư Pháp sẽ giám sát việc bỏ phiếu tại 24 tiểu bang, nhưng bị ít nhất một quận từ chối