Bức tranh ‘Đức Mẹ Đồng Trinh với các Thiên Thần’: Thuận theo Thiên ý