Sự vĩ đại của Michelangelo và Trang Tử

Hai nhân vật, một có thật trong lịch sử và một hư cấu, giúp chúng ta hiểu rằng các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại luôn cần có bàn tay gia trì từ các vị Thần.