Bùi Quốc Khái – Vị tiến sĩ khai khoa đất Thăng Long, sống thọ nhất