Trần Nhân Tông: Những giai thoại về nhân duyên to lớn nơi cửa Phật