Cả hai đều bán thuốc đất sét, tại sao một người có thể chữa được bệnh, còn người kia lại sát nhân?