Các bác sĩ khắp thế giới nói rằng đã đến lúc ngừng chích ngừa COVID