Các bác sĩ: WHO muốn kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ

Trong một hội thảo tại CPAC, các bác sĩ cho biết trong y học, phương pháp điều trị cá nhân hóa đang được chuyển sang ưu tiên chăm sóc sức khỏe tập trung hóa, chăm sóc sức khỏe theo danh sách kiểm tra.