Các biện lý cấp tiến thay đổi hoàn toàn pháp quyền ở các thành phố của California