Các Bức tượng và Biểu tượng đã tạo ra Mục tiêu và Hy vọng như thế nào