‘Cần bao nhiêu tiền để trang trải’: Chi phí sinh hoạt thực tế ở California