Các chiến lược gia GOP phấn chấn đẩy mạnh cuộc chiến giữa kỳ 2022 vào sâu trong lãnh địa Đảng Dân Chủ