Các chính sách của Trung Cộng tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng ‘nhân tạo’