Các chủ sở hữu súng lục cố chặn một lệnh cấm sắp có hiệu lực từ ngày 01/06 của ATF