Các chuyên gia: Bầu cử giữa kỳ có thể mang lại cơ hội cuối cùng để ngăn chặn thảm họa kinh tế