Các chuyên gia pháp lý: Cựu TT Trump vẫn có thể là tổng thống đắc cử bất chấp bản cáo trạng của Biện lý Quận