Cựu Giám đốc Tình báo John Ratcliffe: Hành vi làm rò rỉ bản cáo trạng của Biện lý Quận Manhattan là một ‘trọng tội’