Các chuyên gia: Trung Quốc có dấu hiệu giảm bớt lập trường cứng rắn đối với Hoa Kỳ trước áp lực thương mại