Các cơ quan nước và nông dân California hợp tác cùng nhau để bảo tồn nước ở vùng châu thổ