Hạn hán ở California đã qua đi, các hồ chứa lớn đã lại đầy