Các công tố viên: Không cần ông Steele để chứng minh mối liên hệ giữa hồ sơ và ông Sussmann