Các công ty Nam Hàn tham gia thị trường tái chế pin thải của Hoa Kỳ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc