Các công ty truyền thông xã hội viện dẫn quyền Tu chính án thứ Nhất để kiểm duyệt người Mỹ

Tổng Chưởng lý Texas Ken Paxton tuyên bố, ‘Tu chính án thứ Nhất đã được viện dẫn như là nơi nương náu cuối cùng cho sự phân biệt đối xử.’