Các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở Tân Cương, Trung Quốc do các hạn chế zero-COVID nghiêm ngặt