Toronto: Gần 1,000 sinh viên tập hợp để ủng hộ người biểu tình Trung Quốc chống lại chính sách zero COVID