Các cựu công tố viên: Vụ truy tố cựu TT Trump có thể bị dẫn dắt theo một hướng duy nhất