Các kế hoạch mùa nghỉ lễ của người Mỹ sẽ ngắn hơn, rẻ hơn, và ít hơn, do lạm phát