Giá xăng ngày lễ giảm khi tỷ lệ tử vong tăng cho thấy việc đi lại trở nên nguy hiểm hơn