Các khoa học gia thúc đẩy thuyết ‘nguồn gốc tự nhiên’ của COVID-19 nhận 50 triệu USD tài trợ của NIAID