Các lỗ hổng an ninh và việc kiểm duyệt cho thấy Twitter cần ông Musk nhiều hơn ông Musk cần Twitter