Các luật sư của RNC đã khảo sát các địa điểm bỏ phiếu của Quận Maricopa xác nhận hàng loạt vấn đề