Các nghị sĩ Canada chúc mừng 30 năm hồng truyền môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công