Các nhà đầu tư gây sức ép buộc các ngân hàng Âu Châu ngừng cấp vốn cho các dự án nhiên liệu hóa thạch mới