TT Biden công bố kế hoạch bán số ‘hợp đồng cho thuê khai thác dầu khí ít nhất trong lịch sử’

Việc giảm doanh số cho thuê khai thác dầu khí sẽ phù hợp với mục tiêu của chính quyền về lượng phát thải ròng bằng không (net-zero) vào năm 2050.