Các nhà lập pháp lưỡng đảng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng biên giới phía nam