Các nhà nghiên cứu xác nhận đánh lửa khoa học là một bước quan trọng hướng tới phản ứng nhiệt hạch