Các nhà phân tích: Các đồng minh của Ukraine phải tính đến chi phí của một cuộc chiến lâu dài