Các nhà phân tích: Nền kinh tế xấu đi mở đường cho một chính trị gia độc lập vào năm 2024