Các phóng viên Tòa Bạch Ốc yêu cầu chấm dứt việc kiểm tra các phóng viên theo kiểu ‘hạn chế’ của chính phủ TT Biden