Các quan chức: Hàng ngàn người sơ tán sau vỡ đê ở California