Các quan chức tài chính G-7 xác nhận các nguyên tắc chính sách đối với tiền điện toán của các ngân hàng trung ương