Các quy định mới về ngân hàng sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến các doanh nghiệp nhỏ và người vay thuộc giai tầng trung lưu Mỹ