Hệ thống Dự trữ Liên bang đề xướng quy định buộc các ngân hàng phải vay từ ngân hàng trung ương

Ý tưởng này là nhằm để giảm bớt tiếng xấu đối với việc sử dụng cửa sổ chiết khấu.