Các thẩm phán của SCOTUS sẽ được bảo vệ suốt ngày đêm giữa các mối đe dọa bạo lực